Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Kaderrichtlijn Water

Europese Kaderrichtlijn Water, een korte inleiding
De Europese Kaderrichtlijn water (KRW), die sinds december 2000 van kracht is, maakt het mogelijk om de waterverontreiniging van rivieren internationaal aan te pakken. Dat is gunstig voor Nederland dat via het water verontreinigingen uit andere landen binnenkrijgt. De richtlijn brengt nieuwe normen met zich mee. Zo moeten alle wateren vanaf 2015 in de zogenoemde ‘goede toestand' verkeren. Om precies te zijn: een ‘goede chemische toestand' én een ‘goede ecologische toestand' (GET). Hierbij wordt gekeken naar biologische componenten, naar fysisch-chemische parameters en naar hydromorfologie van rivieren en meren.

Aquatische ecosystemen zijn ingewikkeld in hun functioneren. Dat betekent echter niet dat ook de uitgangspunten achter de normering en de normen zelf ingewikkeld zijn. De systematiek van het bepalen van normen en doelen is een hele logische. Vandaar dat de STOWA op basis van eerder gepubliceerde documenten hierover een brochure hierover heeft uitgebracht. Deze brochure kunt u aan de rechterzijde van deze pagina downloaden. Hieronder beschrijven we kort de methodiek zoals die in de KRW wordt gehanteerd.

Watertypen
Om de ecologische toestand van een oppervlaktewater objectief te kunnen beoordelen, moeten we eerst weten met wat voor type water we te maken hebben. Hiertoe zijn in Nederland 42 verschillende watertypen onderscheiden. Hiervan is beschreven hoe ze er ecologisch uit zouden zien als er geen of slechts geringe menselijke invloed zou zijn geweest. Dit noemen we de referentie. De beschrijvingen gaan gedetailleerd in op de verschillende soorten algen, planten, macrofauna (ongewervelde waterdiertjes) en vissen, omdat deze soortengroepen veel informatie geven over de biologische toestand van het watersysteem.  

Voor deze 42 watertypen heeft STOWA een gids samengesteld met beschrijvingen van alle natuurlijke watertypen. Deze dienen als kapstok voor het beschrijven van ecologische doelen voor de wateren in het Nederland van nu. De gids kunt u aan de rechterzijde van deze pagina downloaden. Verder lezen over watertypen kan hier.

Sterk veranderde en kunstmatige watertypen
De 42 typebeschrijvingen gaan over natuurlijke wateren. De meeste wateren in Nederland zijn - in KRW-terminologie - echter ‘kunstmatig’ of ‘sterk veranderd’,. Bij dit soort wateren leiden we de normen af van het natuurlijke watertype dat er het meest mee overeenkomt, rekening houdend met de effecten van de niet meer terug te draaien veranderingen. Het weer in natuurlijke toestand brengen van dit soort wateren is praktisch, economisch of maatschappelijk niet haalbaar.  Voor meer toelichting op indeling van watertypen kunt u hier verder lezen.

Maatlatten
Het beschrijven van de referentie is een verplichting die voortkomt uit de KRW. Het is niet het doel van de KRW om het ideaalplaatje van de onverstoorde toestand overal weer terug te krijgen. Ze dient slechts als ‘kapstok' waaraan kan worden afgemeten in hoeverre de actuele ecologische toestand van een water afwijkt. Dit gebeurt op basis van een schaalverdeling (maatlat) die de toestand van een water kwalificeert als ‘zeer goed' (de referentie), ‘goed', ‘matig', ‘ontoereikend' of ‘slecht'. De KRW-norm ligt bij ‘goed'. Wilt u verder lezen over KRW-beoordeling en het berekenen van de Ecologische Kwaliteitsatio kijk dan hier. Meer informatie over de maatlatten vindt u hier.

Chemische doelen
De KRW kent naast ecologische ook chemische doelen voor zogenoemde prioritaire stoffen, o.a. zware metalen en microverontreinigingen. Deze komen vaak in het oppervlaktewater terecht via lozingen. Voor meer informatie over chemische doelen en normen voor stoffen verwijzen wij u graag door naar de website van Helpdesk Water (link)

Hydromorfologie
Hydromorfologie is de interactie van water, land, planten en dieren. Dit samenspel bepaald de vormen in meren, beken, op zee etc. Hydromorfologie vormt daarmee de basis voor het de ecologische waterkwaliteit. Ingrepen in de hydromorfologische condities van een watersysteem hebben consequenties voor het functioneren van het systeem. De KRW gaat dan ook over de hydromorfologie van waterlichamen.  Voor meer informatie kunt u hier verder lezen.

Grondwater
De Kaderrichtlijn Water gaat ook over het grondwater. Voor meer informatie over KRW en grondwater kunt u terecht op de site van de Helpdesk Water (
link).

Waterlichamen
De KRW gaat over "onderscheiden oppervlaktewateren van aanzienlijke omvang". In KRW-terminologie: waterlichamen. De indeling van Nederland in waterlichamen is te bekijken op het KRW-portaal. Op het KRW-portaal kunt u on-line kaarten maken met een overzicht van de waterlichamen, van de monitoringsprogramma's en oordelen voor de waterlichamen zoals opgenomen in de SGBP's van 2009.