Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

KRW maatlatten

Terug
Projectcode
Uitvoerders

STOWA
Rijkswaterstaat

Thema Kaderrichtlijn Water
Einddatum 31-12-2009

Referenties en maatlatten
EU-lidstaten moeten met het oog op de KRW voor alle natuurlijke watertypen de referentietoestand beschrijven en maatlatten ontwikkelen voor elk van de biologische kwaliteitselementen. Daarmee kan de feitelijke ecologische toestand van een waterlichaam worden bepaald. Naast de biologische kwaliteitselementen maken algemene fysisch-chemische parameters en hydromorfologie deel uit van de ecologische toestand.

Er zijn rapporten verschenen met daarin de referenties en maatlatten voor de Kaderrichtlijn Water. Er is een versie voor de natuurlijke watertypen en een versie voor sloten en kanalen.

Deze rapporten vormen voor de waterbeheerders het vertrekpunt voor het afleiden van de ecologische doelen voor hun waterlichamen. De uiteindelijke doelstellingen voor de waterlichamen zijn in 2009 voor het eerst vastgelegd, in de verschillende Stroomgebiedbeheersplannen (SGBP’s). Deze SGBP’s zijn hier vinden (link). De meest recente versies van de maatlatten kunt u hiernaast downloaden.

De maatlatten zijn tot stand gekomen door de inzet van tientallen experts op het gebied van de aquatische ecologie. De eerste versies van de maatlatten zijn in 2004 verschenen. Sindsdien zijn de maatlatten een aantal keer bijgewerkt en geactualiseerd. Redenen hiervoor waren onder andere Europese afstemming van de maatlatten en voortschrijdend inzicht door het gebruik van de conceptmaatlatten.

Achtergronddocumenten
Voor elk van de biologische kwaliteitselementen (fytoplankton, overige waterflora, macrofauna, vissen) zijn achtergronddocumenten verschenen. Dit is ook het geval voor algemene fysische-chemische parameters en hydromorfologie. In deze documenten leggen de specialisten verantwoording af over de gemaakte keuzes. U kunt de maatlatten aan de rechterzijde van deze pagina downloaden.

Geautomatiseerde maatlatten
De maatlatten zijn zo opgesteld, dat het gebruik ervan kan worden geautomatiseerd. Het met de hand toepassen van deze maatlatten is namelijk tamelijk arbeidsintensief (maar geeft wel inzicht in de werking).

De geautomatiseerde maatlatten, QBWat, zijn ontwikkeld door Roelf Pot en zijn hier te vinden: link. QBWat leest een willekeurig bestand met gegevens over de aanwezigheid van macrofyten, fytobenthos, fytoplankton, macrofauna en vissen van een waterlichaam en berekent op basis daarvan de maatlatscores op de maatlatten die zijn ontwikkeld volgens de voorschriften van de Kaderrichtlijn Water.

Maatlatten overige (kleine) watertypen
In 2004 is gestart met de ontwikkeling van maatlatten voor alle in Nederland voorkomende watertypen. Hierbij zijn ook maatlatten ontwikkeld voor wateren van geringe omvang die niet als KRW-waterlichaam zijn aangewezen. De kleinere wateren komen daarom in de updates van de maatlatten niet meer voor. Om de verzamelde informatie niet verloren te laten gaan worden deze kleinere typen in een aanvullingsdocument beschreven. Veranderingen in naamgeving en andere aanpassingen die voor alle typen gelden, zijn daarbij ook hier bijgewerkt.

Op dit moment (medio 2012) loopt er een project in opdracht van IPO en STOWA om een handleiding te ontwikkelen voor het afleiden van doelen voor deze overige wateren en om de bijbehorende maatlatten te verbeteren en vast te stellen. U kunt hier verder lezen over de maatlatten voor overige watertypen.