Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

KRW-maatlatten 2015 - 2021

Terug
Projectcode
Uitvoerders

Rijkswaterstaat - Waterdienst
STOWA
Royal Haskoning
Witteveen+Bos
Roelf Pot onderzoek- en adviesbureau
Ecofide
ATKB


Thema Kaderrichtlijn Water
Einddatum 31-12-2012

De nieuwe KRW-maatlatten voor natuurlijke watertypen zijn gereed. Deze versie kent een aantal aanpassingen en enkele nieuwe elementen. De nieuwe maatlatten zijn te gebruiken voor nieuwe afspraken in de gebiedsprocessen voor de volgende planperiode. De huidige maatlatten blijven van toepassing voor toetsing en verantwoording over de lopende planperiode tot 2015. 

De ´Handreiking Omgaan met KRW-maatlatten´ (hiernaast te downloaden) biedt de waterbeheerders handvatten hoe om te gaan met de maatlataanpassingen

De STOWA heeft in 2007 de eerste versie van de KRW-maatlatten voor het bepalen van de ecologische toestand voor natuurlijke wateren gepubliceerd. De waterbeheerders hebben daarmee voor de eerste ronde Stroomgebiedsbeheerplannen de huidige toestand beschreven en aan de Europese Commissie gerapporteerd.

Waarom aanpassingen van de maatlatten?
De landelijke werkgroep Ecologische maatlatten had drie aanleidingen om tot een aantal aanpassingen te komen in de maatlatten voor natuurlijke watertypen.

Ten eerste liet de evaluatie van de maatlatten in 2010 zien dat sommige (deel)maatlatten in bepaalde gevallen niet goed functioneerden. De waterbeheerders konden de score op de maatlat niet rijmen met hun eigen beeld van de toestand en pasten de huidige toestand daarom handmatig aan. Dit geldt voor circa de helft van alle berekende scores. De gerapporteerde toestand is daardoor slecht reproduceerbaar en het afleidingsproces van de KRW-doelen onvoldoende transparant.

Een tweede ontwikkeling is de internationale vergelijking en harmonisatie van onze maatlatten met die van andere Europese lidstaten. Dit zogenaamde intercalibratieproces heeft geleid tot enkele verplichte aanpassingen van de maatlatten. Tot slot ontbraken voor enkele watertypen en kwaliteitselementen nog enkele (deel)maatlatten. In de eerste planperiode waren nog niet voldoende gegevens beschikbaar voor de ontwikkeling. Momenteel zijn drie nieuwe deelmaatlatten in ontwikkeling: deelmaatlat Aal voor meren, maatlat vis in rivieren en de maatlat angiospermen voor kust- en overgangswateren.

Gevolgen van aanpassingen en nieuwe maatlatten
De aanpassingen en vernieuwingen van de maatlatten zijn voorbereid door teams van technisch specialisten en afgestemd binnen de werkgroep Ecologische Maatlatten, met vertegenwoordiging van Rijkswaterstaat, de waterschappen, de provincies, Ministerie van I&M en de STOWA. De aanpassing van de vissenmaatlat is bovendien afgestemd met Sportvisserij Nederland. De rapporten met de resultaten van deze teams zijn hiernaast te downloaden.

De aanpassingen zijn nodig gebleken, maar leiden niet tot wijziging van het maatregelenpakket of de monitoringsinspanning. Het maatregelenpakket blijft een uitkomst van een maatschappelijke discussie en niet van een (wetenschappelijke) waarde op een maatlat. Voor zover er veranderingen optreden in de monitoring zijn deze zeer gering en niet kostenverhogend.

Voor de waterbeheerders hebben veranderingen aan de maatlatten tot gevolg dat voor betreffende waterlichamen de huidige toestand en doelen voor het SGBP 2016-2021 moeten worden aangepast.

Relatie met het ‘spoorboekje’
De aanpassing van de toetsingsmodule QBWat is voor de aangepaste maatlatten in juli gereed, zodat naast de oude ook de nieuwe maatlatten gebruikt kunnen worden bij het voorbereiden van de stroomgebiedsbeheerplannen 2016-2021. De nieuw ontwikkelde maatlatten zijn eind augustus ingebouwd.

Tijdens de gebiedsprocessen voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen in 2013 bepalen de waterbeheerders opnieuw de huidige toestand en doelen van het waterlichaam. De waterbeheerder kan de voorbereidingen voor de gebiedsprocessen al starten in het najaar van 2012 door aanpassingen van de maatlatten door te vertalen in de nieuwe doelen. Om dit te ondersteunen komt er in september een GEP-protocol beschikbaar. De documentatie komt als pdf eind september beschikbaar via de KRW-site van STOWA en spoedig daarna in gedrukte vorm voor de klappers. De formele communicatie over de maatlatten verloopt via de RAO/RBO lijn.

Informatiebijeenkomsten
De waterbeheerders kunnen zich op 30 augustus of 6 september laten informeren over de veranderingen in de maatlatten en welke consequenties dit heeft voor de afgeleide doelen en eventueel monitoring. Deze informatiebijeenkomsten vinden plaats in het Waterschapshuis in Amersfoort. Aanmelding verloopt via de STOWA site. De presentaties van de bijeenkomsten kunt u hiernaast downloaden.