Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Limnodata Neerlandica

Terug
Projectcode
Uitvoerders STOWA
Planbureau voor de Leefomgeving
Rijkswaterstaat
Thema
Einddatum

Limnodata Neerlandica en Piscaria: databases met biologische monitoringgegevens
Waterbeheerders houden de kwaliteit van oppervlaktewateren in de gaten met biologische en chemische monitoring. De via monitoring verkregen gegevens zijn bijeengebracht in twee centrale databanken: de Limnodata Neerlandica en Piscaria (vis-gegevens). STOWA, Planbureau voor de Leefomgeving en Sportvisserij Nederland hebben de gegevens verzameld bij een groot aantal bronhouders, waaronder waterschappen, provincies en visfederaties.

Het gaat om waarnemingen van fytoplankton, kiezelwieren, water- en oeverplanten, macrofauna en vis. Naast de resultaten van biologische metingen zijn ook de resultaten van chemische metingen opgenomen in de Limnodata Neerlandica. Dit is gebeurd voor de meetpunten waarvoor biologische gegevens beschikbaar zijn. Het gaat om algemene, veel gebruikte parameters als temperatuur, zuurstof, nutriƫnten en zware metalen.

De waarnemingsresultaten zijn beschikbaar uit routinematige meetnetten en onderzoeksprojecten over een periode meer dan dertig jaar, van circa 1980 tot heden. De gegevens worden jaarlijks eenmalig aangevuld met nieuw verzameld materiaal.

Website
De gegevens kunnen worden geraadpleegd via www.limnodata.nl. Deze website geeft toegang tot een groot aantal waarnemingen van planten en dieren in de Nederlandse oppervlaktewateren. De gegevens zijn afkomstig uit de databanken Limnodata Neerlandica en Piscaria. Op deze website is ook een loket waar u gegevens uit de Limnodata kunt opvragen.

Kentallen
Enkele kentallen van de Limnodata:

  • 37 bronhouders/leveranciers
  • 34.000 meetpunten
  • 163.000 biologische monsters
  • 3.850.000 biologische waarnemingen
  • 758.000 fysisch-chemische monsters
  • 12.225.000 fysisch-chemische waarnemingen

Kwaliteit monitoringsgegevens
De gegevens uit de Limnodata kunnen gebruikt worden voor het analyseren van het functioneren van het ecosysteem (toestand) en voor het bepalen en volgen van effecten van bijvoorbeeld het klimaat en door de mens gepleegde ingrepen (trend). Het is dan wel belangrijk dat de gegevens kwalitatief en kwantitatief toereikend zijn. In 2010 zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar de kwaliteit en compleetheid van gegevens in de Limnodata Neerlandica. De rapportage van het door Alterra uitgevoerde onderzoek naar de kwaliteit van de Limnodata is hier te vinden. De resultaten van het door Wageningen Universiteit, STOWA en Royal Haskoning uitgevoerde onderzoek zijn gerapporteerd in een artikel (link).