Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Afleiding doelstellingen nutriënten

Terug
Rapportnr 2010-07
ISBN
Type Rapport, alleen pdf
Prijs
Datum 30-8-2010

In de Kaderrichtlijn Water behoren nutriënten tot de zogenoemde algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen. De KRW vereist dat de concentraties van deze elementen het bereiken van de uiteindelijke doelen voor biologische elementen - fytoplankton, overige waterflora, macrofauna, vissen  - niet in de weg staan. 

Voor de natuurlijke wateren zijn landelijk nutriëntennormen afgeleid, gedifferentieerd naar watertype. Dit geldt ook voor de kunstmatige watertypen sloten en kanalen (zie het project ‘Maatlatten’). Voor Sterk Veranderde Wateren is een verkenning uitgevoerd naar een afleidingsmethodiek voor nutriëntendoelstellingen.

Natuurlijke Wateren
Voor de KRW behoren nutriënten (fosfor en stikstof) tot de ondersteunende fysisch-chemische parameters. Doelen voor nutriënten dienen daarom te volgen uit de biologische beschrijving. 

Hiernaast kunt u het rapport downloaden dat voorstellen bevat voor getalswaarden voor nutriënten die horen bij de Goede Ecologische Toestand (GET) voor alle in Nederland toegekende natuurlijke watertypen en een beschrijving van de wijze waarop deze getalswaarden zijn afgeleid. 

Het tweede rapport dat u hiernaast kunt downloaden, geeft een aanvulling op het voornoemde rapport. Het biedt tevens een doorkijk naar de afleiding van de nutriëntennormen voor niet-natuurlijke wateren. Net als bij de natuurlijke wateren, staat ook bij de afleiding van normen voor de sterk veranderde en kunstmatige wateren de biologie centraal.

Sterk Veranderde Wateren
Voor de sterk veranderde wateren is nog geen landelijke analyse uitgevoerd. STOWA heeft wel een verkenning laten uitvoeren naar een landelijke afleidingsmethodiek voor nutriëntendoelstellingen (GEP’s) in sterk veranderde wateren. Dit rapport kunt u ook hiernaast downloaden.

De verkenning is bedoeld om bij het opstellen van de volgende reeks stroomgebied-beheersplannen (SGBP, 2015) over goed onderbouwde nutriëntendoelstellingen voor sterk veranderde wateren te beschikken.