Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

AqMaD

Terug
Projectcode
Uitvoerders

STOWA                 
Riegman Consultancy
Deltares

Thema Ecologische beoordeling en KRW
Einddatum 31-12-2009

AqMaD is een rekenmodel gebaseerd op MS Excel voor diagnose van waterkwaliteits- en inrichtingsproblemen. AqMaD vergelijkt de aanwezige vegetatie met het gekozen referentiebeeld (KRW- watertype) voor een bepaald waterlichaam. Deze vergelijking tussen soorten die aanwezig zijn en soorten van het referentiebeeld gebeurt in termen van milieufactoren. Het huidige milieu (de biotoop voor de aanwezige planten) wordt vergeleken met het gewenste milieu (de gewenste biotoop). ‘Het milieu’ wordt in het model beschreven aan de hand van meer dan dertig fysische en chemische parameters.

AqMaD identificeert knelpunten van een waterlichaam door de eisen van de aangetroffen water- en/of oeverplanten te vergelijken met de eisen van de referentievegetatie. Deze referentievegetatie kan een KRW-type zijn, maar ook een soortenlijst die de gebruiker zelf kan samenstellen.

Twee modellen
AqMaD bestaat uit twee modellen: AqMaD en AqMaD-Respons.

AqMaD kan voor de volgende toepassingen worden gebruikt:

  • Het identificeren van fysische en chemische knelpunten in een waterlichaam aan de hand van de soortensamenstelling van water- en oeverplanten. Dit biedt de mogelijkheid om mogelijke oorzaken op te sporen en gericht maatregelenpakketten op te stellen.
  • Het monitoren van de effecten van genomen maatregelen (worden knelpunten inderdaad opgelost en komen er geen nieuwe knelpunten voor in de plaats?).

 

AqMaD-Respons kan van een groot aantal milieuvariabelen zogeheten responscurves berekenen. Hierbij zijn de volgende toepassingen mogelijk:

  • Bepalen welk percentage van het gewenste referentiebeeld bereikt kan worden bij een bepaalde zomergemiddelde waarde van de betreffende variabele.
  • Aanpassen van het referentiebeeld (bijvoorbeeld een andere soortensamenstelling kiezen voor het GEP), zodanig dat het nieuwe referentiebeeld niet onhaalbaar wordt als gevolg van onomkeerbare knelpunten in het watersysteem.

Pilot
In 2011 heeft onderzoeksinstituut Deltares voor waterschap Rivierenland een onderzoek uitgevoerd aan identificatie van knelpunten in KRW waterlichamen op basis van een analyse met AqMaD. Het rapport van dit onderzoek kunt u hiernaast downloaden.

Nieuwe release Aqmad (december 2012)
Onlangs verscheen een nieuwe release van AqMad, Aquatische Macrofyten Diagnose. AqMaD is een instrument dat fysische en chemische knelpunten in een oppervlaktewaterlichaam identificeert op basis van een vergelijking tussen waargenomen en (bijv. vanuit KRW) gewenste water­- en oeverplanten. In versie 2.1.4 zijn enkele technische problemen met de im- en export data opgelost.

Download de nieuwe versie