Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Doelen en maatlatten ‘overige wateren’

Terug
Projectcode
Uitvoerders

Royal Haskoning voert in opdracht van STOWA het inhoudelijke deel van de opdracht uit. Daarnaast loopt parallel een traject waar en hoe de doelen vastgelegd moeten geworden via een juridische werkgroep.

Thema Ecologische beoordeling en KRW
Einddatum 31-12-2012

De IPO/UvW werkgroep “Doelen overige wateren” heeft als taak, een breed gedragen methodiek te ontwikkelen voor het afleiden van doelen voor wateren die niet zijn aangewezen als KRW-waterlichaam. Vooral aan standaardisatie is veel behoefte bij deze zogenaamde ‘overige wateren’. De werkgroep heeft een opdrachtomschrijving opgesteld om te komen tot een handleiding voor de doelafleiding met een landelijk toetsingskader (maatlatten). De waterbeheerders kunnen met deze handleiding doelen afleiden op maatlatten voor die wateren waarvan de omvang of het stroomgebied te klein is om als waterlichaam te gelden.

In totaal zijn drie producten uitgewerkt. De definitieve versies van deze producten zijn hiernaast te downloaden.

1) een handleiding (stappenplan) waarmee de waterbeheerders gestandaardiseerd doelen kunnen afleiden met bijbehorende maatlatten voor de overige wateren

2) achtergronddocument behorend bij de handleiding. In deze achtergrondrapportage is de handleiding eveneens opgenomen, maar nu in combinatie met meer achtergrondinformatie waarin nader is toegelicht:

  • welke maatlatten het beste kunnen worden gebruikt;
  • de aansluiting met andere bestaande toetsingskaders/streefbeelden;
  • aanpassingen en validatiestappen van maatlatten;
  • voorbeelden van toepassing voor de doelafleiding in de praktijk.

3) actualisatie van de maatlatten voor overige wateren zodat deze in lijn zijn met de KRW-maaltatten voor de natuurlijke watertypen. Bij de handleiding horen ook maatlatten als toetsingskader. Naast de bestaande twee STOWA-documenten (mappen) met maatlatten voor de waterlichamen is er voor dit project een derde document met maatlatten voor de kleinere watertypen opgesteld. dit document is nog maar beschikbaar als concept.